NM-Lag 14.11.2015 Asker

Vektklasser
REGION MIDT (U18MIX) ,
VektklasseNavnIWY/SPoengIWY/SNavnTid
U18 Mix LagREGION ØST1 (U18MIX) 000/00 - 10100/0REGION MIDT (U18MIX) 0:11
U18 Mix LagREGION ØST1 (U18MIX) 000/00 - 10100/0REGION MIDT (U18MIX) 0:26
U18 Mix LagREGION ØST1 (U18MIX) 000/00 - 10101/0REGION MIDT (U18MIX) 0:56
U18 Mix LagREGION ØST1 (U18MIX) 000/00 - 10102/0REGION MIDT (U18MIX) 1:43
U18 Mix LagREGION ØST1 (U18MIX) 010/17 - 0000/0REGION MIDT (U18MIX) 3:00
U18 Mix LagREGION ØST2 (U18MIX) 000/00 - 10100/0REGION MIDT (U18MIX) 0:00
U18 Mix LagREGION ØST2 (U18MIX) 100/010 - 0010/0REGION MIDT (U18MIX) 1:00
U18 Mix LagREGION ØST2 (U18MIX) 000/00 - 10100/0REGION MIDT (U18MIX) 0:27
U18 Mix LagREGION ØST2 (U18MIX) 000/00 - 10110/0REGION MIDT (U18MIX) 1:28
U18 Mix LagREGION ØST2 (U18MIX) 000/00 - 10100/0REGION MIDT (U18MIX) 0:31
U18 Mix LagIPPON JK (U18MIX) 000/00 - 10100/0REGION MIDT (U18MIX) 1:19
U18 Mix LagIPPON JK (U18MIX) 000/00 - 10100/0REGION MIDT (U18MIX) 0:52
U18 Mix LagIPPON JK (U18MIX) 000/00 - 7010/0REGION MIDT (U18MIX) 3:00
U18 Mix LagIPPON JK (U18MIX) 100/010 - 0000/1REGION MIDT (U18MIX) 1:55